pdf文档NetScout系统用户使用手册

内容

网络和应用性能分析系统用户使用手册NetScout公司北京代表处NetScout系统用户使用手册2/111目录1.摘要............................................................................................................................................51.1文档目的.................................................................................................................................51.2文档范围.................................................................................................................................51.3目标读者.................................................................................................................................52.网络流量分析系统原理和特点................................................................................................62.1网络流量分析概述.................................................................................................................62.2系统组成和工作原理.............................................................................................................72.2.1Infinistream网络探针......................................................................................................72.2.2PM管理平台...................................................................................................................72.2.3SA智能分析软件............................................................................................................82.3主要特点.................................................................................................................................83.初次使用PM...........................................................................................................................103.1如何登陆PM........................................................................................................................103.1.1客户端软件下载............................................................................................................103.1.2安装PM客户端............................................................................................................113.1.3采用PM客户端登录PM..............................................................................................143.2PM工作台界面简介............................................................................................................153.3PM工作台操作简介............................................................................................................164.PM服务器的配置...................................................................................................................184.1通过PM服务器对探针进行配置管理...............................................................................184.1.1打开PM服务器管理界面............................................................................................184.1.2添加和配置探针............................................................................................................194.2添加自定义应用...................................................................................................................214.2.1添加自定义应用示例....................................................................................................224.2.2根据端口定义应用........................................................................................................254.2.3根据服务器IP地址和端口定义应用...........................................................................264.2.4根据URL定义应用......................................................................................................274.3定义应用响应时间参数.......................................................................................................28NetScout系统用户使用手册3/1114.4定义分支机构监控...............................................................................................................294.4.1在PM上定义IPSite.....................................................................................................294.4.2分支机构监控................................................................................................................325.使用PM监控和分析网络应用流量......................................................................................335.1.1查看快速选择................................................................................................................335.1.2查看链路分析................................................................................................................335.1.3查看突发流量分析........................................................................................................345.1.4选择查看链路层具体情况............................................................................................355.1.5选择查看网络层具体情况............................................................................................405.1.6选择查看应用层具体情况............................................................................................435.1.7应用响应时间分析........................................................................................................485.1.8配置并查看报表............................................................................................................565.1.9数据包获取操作步骤....................................................................................................636.配置nGeniusONE进行应用性能分析..................................................................................686.1产品亮点...............................................................................................................................696.2登录nGeniusONE................................................................................................................696.3nGeniusONE配置向导........................................................................................................716.4添加探针...............................................................................................................................716.5配置应用...............................................................................................................................726.6配置全局设置.......................................................................................................................736.6.1配置我的网络................................................................................................................736.6.2配置服务器和客户端团体............................................................................................756.7服务配置...............................................................................................................................766.7.1创建新的服务域............................................................................................................776.7.2创建新的服务................................................................................................................806.8服务告警...............................................................................................................................826.8.1理解服务告警................................................................................................................826.8.2告警档案(AlertProfile)............................................................................................837.应用场景监控和分析..............................................................................................................86NetScout系统用户使用手册4/1117.1链路质量监控.......................................................................................................................867.2分支机构链路质量监控.......................................................................................................877.3应用系统质量监控...............................................................................................................877.3.1登录nGeniusONE..........................................................................................................887.3.2nGeniusONE的监控工作流程......................................................................................897.3.3查看服务仪表板............................................................................................................907.3.4分析应用系统的性能质量............................................................................................927.3.5查看服务关联依赖性拓扑图........................................................................................967.3.6查看应用系统的性能告警..........................................................................................1017.4根据端口查询相关流量信息.............................................................................................1027.5分析数据库应用.................................................................................................................1047.5.1选择数据库监测器......................................................................................................1047.5.2分析数据库应用交付性能..........................................................................................1057.5.3数据库语句分析..........................................................................................................1088.故障诊断的思路和方法........................................................................................................111NetScout系统用户使用手册5/1111.摘要1.1文档目的本文目的在于指导网络运维和管理人员在日常运维过程中如何使用NetScout网络流量和应用性能分析系统,进行日常操作使用、基本配置、系统自身在使用过程中常见问题及其处理方法以及使用过程中对数据分析的方法、流程以及等内容进行阐述。1.2文档范围本文内容主要涵盖了以下内容:网络流量分析系统原理和特点简介网络流量分析系统主要的应用场景介绍如何使用PM管理服务器来分析网络流量如何对PM管理服务器进行配置如何使用nGeniusONE来分析应用性能常见应用场景的监控和分析故障分析的思路和方法1.3目标读者本文档的主要读者为网络及应用分析人员和网络运维人员。

浏览:28
下载量:-
下载币:30
日期:2021-04-30
111
收藏
         投诉 / 报错
  • /50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
试读结束,剩余内容请下载文件查阅